Skip to main content

Молоствова Е. В. Солдатские письма

Казань: Лито-Типографія «Умидъ», б. Харитонова, 1917. 98 с.

Оглавление

Введеніе.
Изъ писемъ съ пути.
Впечатлѣнія похода и первыхъ боевъ.
Зимніе бои.
Жизнь въ окопахъ.
О врагѣ.
Въ разоренной Польшѣ.
Изъ лазарета.
Праздники на позиціи.
Изъ писемъ къ родителямъ.
Къ женѣ.
Къ дѣтямъ.
Къ роднымъ и
друзьямъ.
Весна на фронтѢ.
Лѣтніе бои.
Изъ писемъ съ Кавказа.
Изъ Сибири.
Письма изъ плѣна.